സ്ക്കൂൾ യാത്രയും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും മൊബൈലിലൂടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങളുമായി കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്. #VidhyaVahanApp #KeralaMVD

സംസ്ഥാനത്ത് സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രയ്ക്ക്  അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കരുത്തലുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. സ്ക്കൂൾ ബസ്സുമായി സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായി.

ബസ് സമയം, കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ, എവിടെ എത്തി എന്നിവയെല്ലാം കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ  ‘വിദ്യവാഹൻ’ ആപ്പിലൂടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം. ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ.

 എല്ലാ സ്കൂൾ ബസുകളിലും ജിപിഎസ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ 'സുരക്ഷാ മിത്ര' എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴിയാണ് ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  സ്‌കൂൾ ബസ് ജിപിഎസ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.  ഇത് സജ്ജീകരിക്കാത്ത സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല.  സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്തും ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.  യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നു.

  വാഹനം ഏത് വഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുകയും അപകടമുണ്ടായാൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ.  മൊബൈലിലെ 'വിദ്യവാഹൻ' ആപ്പ് വഴി രക്ഷിതാക്കൾക്കും വാഹനത്തിന്റെ റൂട്ട് അറിയാനാകും.


Latest News
Malayalam News
Malayoram
Malayoram News
Flash News
Kerala News
News Kerala
Latest Malayalam News