പരീക്ഷകൾ മാറ്റി.. #ExamPostponed


ജോയിൻ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നാളെ (15 സെപ്റ്റംബർ 2023) നടത്തുന്ന KGCE ഉൾപ്പടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.