ചന്ദ്രനിൽ ഇന്ത്യ, ചരിത്രം രചിച്ച് ഐഎസ്ആർഒ.. #Chandrayaan3

ചരിത്രദൗത്യം നിറവേറ്റി ചന്ദ്രയാൻ 3. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വിജയകരം. ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യവും, ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ദ്രുവത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ രാജ്യവുമായി ഇന്ത്യ.