സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും ഗ്രാമിന് 200 രൂപയും. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 6600 രൂപയിലെത്തി. പവൻ സ്വർണത്തിന് 52,800 രൂപ. രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് കേരള വിപണിയിലും സ്വർണവിലയിൽ വർധനയുണ്ടായി.