ഓണം ബംബർ നറുക്കെടുത്തു, 25 കോടി ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ഭാഗ്യശാലി ഇതാ.. #OnamBumper


ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം ബംബർ TE 230662 എന്ന ടിക്കറ്റിന് ലഭിച്ചു . 25 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.

കോഴിക്കോട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഷീബ എസ് എന്ന ഏജന്റ് ആണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. ഈ മാസം 11ന് വിറ്റ ടിക്കറ്റ് ആണിത്.


രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം 20 പേര്‍ക്കാണ്. 


സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം (25 Crores)

TE 230662

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (5,00,000/-)

TA 230662 TB 230662 TC 230662 TD 230662 TG 230662 TH 230662 TJ 230662 TK 230662 TL 230662

രണ്ടാം സമ്മാനം (1 Crore)

TH 305041 TL 894358 TC 708749 TA 781521 TD 166207  TB 398415 TB 127095 TC 320948 TB 515087 TJ 410906 TC 946082 TE 421674  

TC 287627 TE 220042  TC 151097 TG 381795 TH 314711 TG 496751 TB 617215 TJ 223848

മൂന്നാം സമ്മാനം [50 Lakh]

TA 323519 TB 819441 TC 658646 TD 774483 TE 249362 TG 212431 TH 725449 TJ 163833 TK 581122 TL 449456 TA 444260 TB 616942
TC 331259 TD 704831 TE 499788 TG 837233 TH 176786 TJ 355104 TK 233939 TL 246507

നാലാം സമ്മാനം [5 Lakh]

TA 372863 TB 748754 TC 589273 TD 672999 TE 709155 TH 612866 TJ 405280 TK 138921 TL 392752

അഞ്ചാം സമ്മാനം [2 Lakh]

TA 661830 TB 260345 TC 929957 TD 479221 TE 799045 TG 661206 TH 190282  TJ 803464 TK 211926 TL 492466

ആറാം സമ്മാനം (5,000/-)

0056  9289  2735  3586  3358  3064  1077  4660  3609  3380  3425  4348  3832  6373  8242  6809  5775  2554

ഏഴാം സമ്മാനം (2,000/-)

0056  0369  0396  0962  1067  1077  1147  1413  1852  2049  2163  2554  2607  2664  2681  2735  2903  2927  3021  3048  3064  3283  3358  3380  3387  3425  3586  3591  3609  3832  4020  4079  4124  4348  4455  4660  5283  5316  5775  6066  6151  6373  6524  6539  6636  6809  7240  7271  7552  7861  8144  8242  8450  8857  8896  9289  9593  9799  9923  9999

എട്ടാം സമ്മാനം (1,000/-)

5925  7045  6580  0550  9886  2356  6618  9540  9177  5577  2278  9283  1570  4229  2692  1562  3157  8075  8249  3063  4688  2420  5789  3528  9004  8631  6071  5768  2639  2632  2494  7153  8362  7891  9699

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0