ഇൻഡി​ഗോ വിമാനത്തിന് ബോംബുഭീഷണി ; യാത്രക്കാരെ എമർജൻസി എക്സിറ്റിലൂടെ പുറത്തിറക്കി..... #National_News