പൾസ് പോളിയോ വാക്സിൻ വിതരണം ഇന്ന്, അഞ്ചു വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജീവന്റെ രണ്ട് തുള്ളി #PulsePolio

മാർച്ച് 03 -ന് അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധമായും പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുക. അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അംഗനവാടി, ബസ് സ്റ്റാന്റ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ജീവന്റെ രണ്ട് തുള്ളി..