ഗാന്ധി ജയന്തി - ഒക്ടോബർ 02 | Gandhi Jayanti"മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും തലമുറകളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാം"

- ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ

ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2, ഗാന്ധി ജയന്തി

ആ മഹാരഥൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു..

#malayoramonline #malayoramnews #Malayoram #MahatmaGandhi #Gandhiji #October02 MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0