പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം തുറന്നുവിടുന്നു. #Alert #PeringalkutthuDam