സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു... #Kerala_News

 

 


 സപ്ലൈകോയിൽ രണ്ട് സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു. മുളകിനും വെളിച്ചണ്ണയ്ക്കുമാണ് വില കുറഞ്ഞത്. മുളകിന് ഏഴു രൂപയും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് 9 രൂപയും ആണ് കുറച്ചത്. 13 ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് വില കുറയ്ക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണക്ക് 9 രൂപയും മുളകിന് 7 രൂപയും കുറച്ചു.

പൊതു വിപണിയിൽ വിലകുറഞ്ഞതാണ് സപ്ലൈകോയും കുറയ്ക്കാൻ കാരണം. അരക്കിലോ മുളക് 77 രൂപ നിരക്കിലും ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചണ്ണ 136 രൂപ നിരക്കിലും വാങ്ങാം. ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊതു വിപണിയിലെ വില കണക്കാക്കി വില നിശ്ചയിക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് അധികാരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് വില പരിശോധിച്ച് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്.

വിലക്കുറവ് ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതിനിടെ പഞ്ചസാരയും പരിപ്പും സപ്ലൈകോയിൽ ലഭിക്കാതായിട്ട് മാസങ്ങളായി. വിതരണക്കാർക്ക് തുക നൽകാത്തതിനാൽ ഇവരാരും കരാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇവരാരും കരാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0