എൽഡിഎഫ് കിതക്കുന്നു; എൻഡിഎ 1 ഇടത്ത്; UDF 17 ഇടത്ത്.... Election2024

ലോക്സഭാ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല സൂചനകളിൽ എൽഡിഎഫ് രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രം ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. എൻഡിഎ തൃശൂരിൽ ലീഡ് നിലനിർ‌ത്തുന്നു. യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം തുടരുകയാണ്. 17 സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു


MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0