ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി സ്ഥാനത്ത് അമേരിക്കയെ പിന്തള്ളി വീണ്ടും ചൈന ഒന്നാമത്.. #Trading

 

ന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി സ്ഥാനത്ത് അമേരിക്കയെ പിന്തള്ളി വീണ്ടും ചൈന ഒന്നാമത്. കാരണം, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി 100 ബില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ചൈന അമേരിക്കയെ മറികടന്നു. ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ കണക്കാണിത്.

2022, 2023 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായിരുന്നു യു.എസ്. അതിനുമുമ്പ് 2021-ൽ ചൈനയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയുമായി 118.4 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം നടത്തിയെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 101.7 ബില്യൺ ഡോളറും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിയാണ്. 16.67 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയും നടന്നു.

ഇതിന് മുമ്പ്, 2019 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് 16.75 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതി നടത്തി. എന്നാൽ 2019 മുതൽ 2024 വരെ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ 44.7% വർധനയുണ്ടായി. 2024 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇറക്കുമതി 101.7 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 118.3 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 77.5 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ഇറക്കുമതിയും 40.8 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. കയറ്റുമതിയിൽ 1.32 ശതമാനവും ഇറക്കുമതിയിൽ 44 ശതമാനവും. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധം ഉയർച്ചയിലാണ്. കയറ്റുമതി 47.9 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 52.41 ബില്യൺ ഡോളറായും 77.52 ബില്യൺ ഡോളറായും ഉയർന്നു. ഇറക്കുമതി തുടക്കത്തിൽ 35.55 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഇറക്കുമതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ യുഎസുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര ബന്ധം വളരെ പോസിറ്റീവാണ്.