വൈദ്യുതി മുടങ്ങും ; രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.... #KSEB