ഐ. എസ് സി - ഐ.സി.എസ്.സി പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു #ExamResult

 


 ഐ. സി.എസ്. ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലം cisce.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ അറിയാം. മൊത്തം ഐസിഎസ്ഇ വിജയശതമാനം 99.47% ആണ്. ഐസ് സി വിജയ നിരക്ക് 98.19% ആണ്. ഐസിഎസ്ഇയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 99.65 ശതമാനവും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 99.31 ശതമാനവും വിജയശതമാനം. ഐഎസ്‌സിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 98.92 ശതമാനവും ആൺകുട്ടികളുടേതുമാണ്

കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്കൻ മേഖലയിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയവരിൽ 99.95% പേരും 12-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചു. കേരളത്തിൽ പത്താം ക്ലാസിൽ 99.99% കുട്ടികളും 12-ാം ക്ലാസിൽ 99.93% കുട്ടികളും വിജയിച്ചു.

ഐസിഎസ്ഇയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 160 സ്‌കൂളുകളിലും ഐഎസ്‌സിയിൽ 72 സ്‌കൂളുകളിലും വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതി. ഐസിഎസ്ഇ വിഭാഗത്തിൽ 7186 വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ 3512 ആൺകുട്ടികളും 3674 പെൺകുട്ടികളുമാണ്. ഐഎസ്‌സിയിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയ 2822 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 1371 ആൺകുട്ടികളും 1451 പെൺകുട്ടികളുമാണ്.