ഇന്ത്യ- ചൈന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം ;പ്രതികരണവുമയി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി...#India-China border

 
ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിർത്തി തർക്കം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നയതന്ത്ര, സൈനിക തലങ്ങളിലെ ക്രിയാത്മക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ അതിർത്തികളിൽ സമാധാനവും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് വീക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ താൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും കുറയുന്നുവെന്ന വിമര് ശനത്തിനാണ് മോദി മറുപടി നല് കിയത്. ഇന്ത്യയിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർ ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറയുകയാണെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു. അവർ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലും ഈ പ്രചരണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, ജൈന, പാഴ്സി തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിർത്തി തർക്കം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നയതന്ത്ര, സൈനിക തലങ്ങളിലെ ക്രിയാത്മക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ അതിർത്തികളിൽ സമാധാനവും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് വീക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ താൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.


ഇന്ത്യയില് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും കുറയുന്നുവെന്ന വിമര് ശനത്തിനാണ് മോദി മറുപടി നല് കിയത്. ഇന്ത്യയിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർ ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറയുകയാണെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു. അവർ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലും ഈ പ്രചരണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, ജൈന, പാഴ്സി തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.