ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി FF 93 നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് ; ആരാകും കോടീശ്വരൻ?... #LotteryResult


 കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി FF 93 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ വില 50 രൂപ

 ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി ഫലം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ (http://www.keralalotteries.com,

 https://www.keralalotteryresult.net) അറിയാൻ കഴിയും.

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്നും തുക ലഭിക്കും. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ടിക്കറ്റും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ നൽകണം. ഒരു മാസത്തിനകം ഇവ വിതരണം ചെയ്യണം.