ഏപ്രിൽ 24 ദേശീയ പഞ്ചായത്തീ രാജ് ദിനം #Worldpanchayatrajday

ദേശീയ പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനം, വർഷം തോറും ഏപ്രിൽ 24 ന് ആചരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുപ്രധാന പങ്കിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. 2010-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത്, 1992-ലെ 73-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തെ മാനിക്കുന്നു, ഇത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളെ, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തോടെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തുടനീളം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദിനം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനവും പങ്കാളിത്ത ഭരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നു. ഗ്രാമീണ ഭരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനശിലയായി പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആസൂത്രണം, വിഭവ വിഹിതം, അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നു.

 പഞ്ചായത്തിരാജ്  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി വിവിധ പരിപാടികൾ, സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാലകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഭരണ പ്രക്രിയകളിൽ പൗരന്മാരുടെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയാണിത്.

ഇന്ത്യ തുല്യവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിനായുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ദേശീയ പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനം ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഗധേയം രൂപപ്പെടുത്താനും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകാനും സമൂഹങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.