പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ.. #EasterWishes

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും മലയോരം ന്യൂസ് ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ..