നിരസിക്കപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും.. #HealthInsurance

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വർഷാവർഷം നല്ല തുക ചെലവഴിച്ച് പുതുക്കുകയും അസുഖങ്ങൾ മൂലമോ അപകടങ്ങൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മികച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ്.  പക്ഷേ, ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, നല്ല പണം നൽകി വാങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവ നിരസിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും നശിപ്പിക്കും.
  ഓൺലൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ PolicyBazaar പുറത്ത് വിട്ട അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ 75% ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളും കമ്പനികൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നു.  പോളിസി ബസാറിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമകൾ അവരുടെ പോളിസികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.  പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കും.  ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, നിരസിച്ച ക്ലെയിമുകളിൽ 18 ശതമാനം കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

  നിരസിച്ച ക്ലെയിമുകളുടെ 16 ശതമാനവും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.  നിരസിച്ചതിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ഒപിഡി ക്ലെയിമുകളാണ്, അവ പല പോളിസികളിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകാത്തതും ചില പ്രത്യേക ഡേ കെയർ ക്ലെയിമുകളുമാണ്.  4.5 ശതമാനം ക്ലെയിമുകൾ തെറ്റായി സമർപ്പിച്ചതിനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു.  എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ചിലവ് കാരണം 2.12 ശതമാനം ക്ലെയിമുകൾ മാത്രമാണ് നിരസിക്കപ്പെടുന്നത്.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എടുക്കുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പോളിസി ഉടമകൾ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.  എന്നാൽ പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ വെളിപ്പെടുത്താത്ത അസുഖങ്ങൾ കാരണം പല അവകാശവാദങ്ങളും നിരസിക്കപ്പെട്ടു.  ഏകദേശം 25 ശതമാനം ക്ലെയിമുകളും നിരസിക്കപ്പെട്ടു.  ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ക്ലെയിമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാത്തതിനാൽ 16 ശതമാനം ക്ലെയിമുകളും നിരസിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു, 4.86 ശതമാനം ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും 4.86 ശതമാനം ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു.MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0