ഇനി 'കേരള' അല്ല, 'കേരളം' പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കി നിയമസഭ.. #Keralam

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം 'കേരള' എന്നതിൽ നിന്ന്  ' കേരളം '  എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രമേയം നിയമസഭ ഐകകണ്‌ഠേന പാസാക്കി.  ചട്ടം 118 പ്രകാരം ഇത് കേരളമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.  പേര് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിയമസഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ കേരളം എന്നാണ്.  1956 നവംബർ 1 ന് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി.  കേരളപ്പിറവി ദിനവും നവംബർ 1 ആണ്.  മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കായി ഒരു ഐക്യകേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലം മുതൽ ശക്തമായി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.  എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ കേരളം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.  ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 3 പ്രകാരം കേരളമെന്ന പേരിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈ അസംബ്ലി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ഏകകണ്ഠമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളിലും നമ്മുടെ രാജ്യം 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്നും ഈ സഭ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.