ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ഭൂചലനം | #NorthIndiaEarthquake

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ഭൂചലനം.