കർണ്ണാടക ഇലക്ഷൻ ലൈവ് | കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ തന്നെ | #KarnatakaElectionLive