സയൻസിന്റെ ഉത്ഭവം വേദങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രസ്താവന ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാന്റേത്. #ISRO

ശാസ്ത്ര സംഹിതകൾ ആദ്യം വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലാണ് അവ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്.സോമനാഥ് പറഞ്ഞു.  ഉജ്ജയിനിലെ വേദിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എസ്.സോമനാഥ്.

  ബീജഗണിതം, വർഗ്ഗമൂലങ്ങൾ, സമയ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, വാസ്തുവിദ്യ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന, ലോഹശാസ്ത്രം, വ്യോമയാനം മുതലായവ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്.  പിന്നീട് അവർ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തലുകളായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു.

  അന്ന് സംസ്‌കൃതത്തിന് പ്രത്യേക ലിപി ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും സോമനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.  അവ കേൾക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്തു.  അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംസ്കൃതം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സോമനാഥ് പറഞ്ഞു.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0