ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. : 14 സെപ്റ്റംബർ 2022