വസ്തുനികുതി പരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു : 538 ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിലുള്ള വീടുകൾക്കും ഇനി നികുതി. | Houses above 538 sqft under property tax ambit.

തിരുവനന്തപുരം : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന വസ്തുനികുതിയുടെ പരിധിയിൽ 50 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് (538 ചതുരശ്ര അടി) മുകളിലുള്ള വീടുകളും കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

 660 ചതുരശ്ര അടിയിൽ കൂടുതലുള്ള വീടുകൾക്കാണ് നിലവിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നത്.  50 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടുകൾക്ക് സാധാരണ നിരക്കിന്റെ പകുതി നികുതിയായി ഈടാക്കും.
 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ചതും 3,000 ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ വീടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന നികുതിയേക്കാൾ 15 ശതമാനം അധിക നികുതി നൽകണം.

 ആറാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ രണ്ടാം റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു.  അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ വർഷം തോറും വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

 സ്ഥിരമായി നികുതി പിരിക്കാൻ ജിഐഎസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും.

 എന്നാൽ, ചില വിഭാഗങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു.

 പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്‌സ് എന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമ പ്രാദേശിക സർക്കാരിന് അടക്കുന്ന ആഡ് വാലോറം ടാക്സ് ആണ്.

 കൊച്ചി മെട്രോ പാതയിൽ ആഡംബര നികുതി 50 ശതമാനം വർധിച്ചേക്കും

 ആലുവ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ എസ്എൻ ജംക്‌ഷൻ വഴിയുള്ള മെട്രോ ലൈനിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകൾക്കാണ് ആഡംബര നികുതി വർദ്ധന.

 നിലവിൽ 278 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ബിൽറ്റ്-അപ്പ് ഏരിയയുള്ള വീടുകൾക്കാണ് ആഡംബര നികുതി ബാധകം.  പുതുക്കിയ നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രകാരം 278 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മുതൽ 464 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 5000 രൂപ വാർഷിക ആഡംബര നികുതി നൽകണം.  നിർദിഷ്ട വർധന നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഇത് പ്രതിവർഷം 7,500 രൂപയായി ഉയരും.

 നിലവിൽ, 464 മുതൽ 695 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ആഡംബര നികുതി നിരക്ക് 10,000 രൂപയും 695 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് 12,500 രൂപയുമാണ് നികുതി.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0