പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് ഓണാശംസകൾ.. #OnamWishes

മലയോരം ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പൊന്നോണാശംസകൾ..