വിവയിൽ തിളങ്ങി മൈലപ്ര, വിളർച്ച വിമുക്തകേരളത്തിനായുള്ള വിവ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്.. #VIVAKeralam