ദാരിദ്രം തുടച്ചു നീക്കാൻ കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി കേരളാ സർക്കാർ, മാർഗ്ഗരേഖ തയ്യാറായി. | Kerala government has prepared guidelines with action plans to eradicate poverty.

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി.

 സംസ്ഥാനത്ത് 64,006 കുടുംബങ്ങൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നതായി സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത്.  സൂക്ഷ്മതല ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾക്കായി സ്‌പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ അധിക ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 സൂക്ഷ്മതല പദ്ധതികൾക്കായി, പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും യഥാക്രമം 5 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 15 ലക്ഷം രൂപ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ഉപപദ്ധതിക്കായി പൊതുവികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നീക്കിവയ്ക്കണം.  ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും പദ്ധതിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വിഹിതം നൽകണം.
 കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികൾ, വ്യാപാരികൾ, വ്യവസായികൾ, പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ സംഭാവന നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർ എന്നിവരുമായി ധനസമാഹരണത്തിനായി യോഗം വിളിക്കാനും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതികൾ.

 ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.  ആകെയുള്ള 64,006 അതീവ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ 43,850 എണ്ണം ഒറ്റ അംഗ കുടുംബങ്ങളാണ്.

 ഭക്ഷണം, സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം, അടിസ്ഥാന വരുമാനം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ നാല് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടത്.  തീവ്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സേവന പദ്ധതികൾ, ഹ്രസ്വ-ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ.

 ഉടനടി പദ്ധതികൾ

 പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്ഥിരതാമസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകൽ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ, സ്വയം ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് 'അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ' (അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ) റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവന പദ്ധതികൾ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.  കാർഡ്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മെഡിക്കൽ പരിചരണം, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കെയർടേക്കർമാർ എന്നിവ നൽകുന്ന സംഘടനകളുമായി ദരിദ്രരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

 ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികൾ

 പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കൽ, അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കൽ, സ്‌പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ, സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികൾ വിപുലപ്പെടുത്തൽ, ക്രച്ചസ്, വീൽചെയർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ, താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം, വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  , കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളും നൽകുന്നു.

 ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ

 മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം പുനരധിവാസം, ഭൂരഹിതർക്കും ഭവനരഹിതർക്കും വീടുകൾ, വീടുകളിൽ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കൽ, അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറക്കൽ, പ്രയാസകരവും അപകടകരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം, വീടുകളിൽ ഉപജീവനമാർഗം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയാണ് ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.  അവരുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0