കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി താരിഫ് പുതുക്കി, ഇളവുകളും പുതിയ നിരക്കുകളും വായിക്കാം : | KSEB Tariff Changed.

വാണിജ്യ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾ അടുത്ത വർഷത്തോടെ സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കണം

 തിരുവനന്തപുരം : വൈദ്യുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

 ഓരോ മാസവും 150 യൂണിറ്റിൽ താഴെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റിന് 25 പൈസയിൽ താഴെയാണ് പരമാവധി വർധന.

 എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിമാസം 50 യൂണിറ്റിൽ താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർദ്ധനയില്ല.  ഈ വിഭാഗത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് 25 ലക്ഷത്തോളം ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്.
    സംസ്ഥാനത്ത് താരിഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനമാണ് കെഎസ്ഇആർസി.

 മറ്റ് പോയിന്റുകൾ :

 ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിലെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താരിഫ് വർദ്ധനയില്ല.

 അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് താരിഫ് വർദ്ധനയില്ല.  ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 35,200 ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്.

 ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാൻസർ രോഗികൾക്കും വൈകല്യമുള്ളവർക്കും താരിഫ് വർദ്ധനയില്ല.

 എൻഡോസൾഫാൻ അതിജീവിച്ചവർക്ക് സൗജന്യ നിരക്കുകൾ നിലനിർത്തി.

 ചെറുകിട കടകൾ, ബാങ്കുകൾ, തട്ടുകടകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ താരിഫ് കൂടുതൽ കുറച്ചു.  ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്.