സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ആശ്രിതർക്കും സന്തോഷവാർത്ത : സമഗ്ര മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ജൂലായ് 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ആനുകൂല്യം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക്. | Good news for government employees, pensioners and dependents: The Comprehensive Medical Insurance Scheme will come into effect from July 1. More than one million people are directly benefiting.

തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും നാമമാത്രമായ പ്രതിമാസ പ്രീമിയമായ 500 രൂപയ്ക്ക് സമഗ്ര മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ്‌ MEDISEP.
 ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് മുഖേന ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പണരഹിത ചികിത്സാ സഹായം ജൂലായ് ഒന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി നൽകി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.

 അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം) രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച്, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ/കുടുംബ പെൻഷൻകാർ, അവരുടെ യോഗ്യരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സർക്കാർ സർവ്വകലാശാലകളിലെ ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരും.  പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് വിപ്പ്, സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തുടങ്ങിയവർക്കും സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം.

 2022-24 ലെ പോളിസി കാലയളവിൽ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വാർഷിക പ്രീമിയം 4,800 രൂപയും 18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയും ആയിരിക്കും, കൂടാതെ പ്രതിമാസ പ്രീമിയം 500 രൂപയായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഏതാണ്ട് അത്രതന്നെ പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0