നിപ വൈറസ് സംശയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ്. #NipaVirus


#കോഴിക്കോട് #Kozhikode #Calicut #KozhikodeNews #FlashNews #nipa #NipahVirus #HealthNews #HealthUpdates #FlashNewsUpdates #Malayoram #MalayoramNews #MalayoramOnline


 

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0