അതി തീവ്ര മഴ, റെഡ് അലർട്ട് : #കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാളെ (03 ആഗസ്റ്റ് 2022) എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും #അവധി. | #RED_ALERT AT #KOTTAYAM DISTRICT


അതിതീവ്രമഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെത്തുടർന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് (Red Alert) പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബുധനാഴ്ച (2022 ഓഗസ്റ്റ് 3) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഉത്തരവായി.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0