പൂവത്ത് ജൂൺ 26 മുതൽ 29 വരെ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. | Free Medical Camp At Poovam


കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പൂവത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 
മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 4 ദിവസത്തെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് 
2022 ജൂൺ 26,27,28,29 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ വിദഗ്ദരായ ഡോക്ടേഴ്സിനു കീഴിൽ ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം (സ്കിൻ) , അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം  , ഇ എൻ ടി വിഭാഗം , കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം എന്നീ സ്പെഷ്യലിറ്റികളിൽ സൗജന്യ പരിശോധന നടത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 04602226227

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0