നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് ; മെമ്മറി കാർഡ് ആട്ടിമറിയിൽ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് അതിജീവിതയുടെ സഹോദരൻ... #Case