മെഡിസെപ്, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. വിശദമായി അറിയാം. | MEDISEP, Kerala's health insurance scheme.

 സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്.  2017-18ലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നിർദിഷ്ട ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന് പേരൊന്നും നൽകാതെ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇപ്പോൾ, രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം ടേമിൽ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി 30 ലക്ഷം പേർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.

 ഇതിന് ഒരു അടിസ്ഥാന പാക്കേജും 'വിപത്ത്' രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അധിക പാക്കേജും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രതിമാസം 500 രൂപ പ്രീമിയം.

 MEDISEP എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതിയെ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ജൂലൈ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മെഡിസെപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

 അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യ പാക്കേജ്.

 മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യ പാക്കേജിന് (ബിബിപി) കീഴിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഗുണഭോക്താവ് നടത്തുന്ന യോഗ്യമായ ചെലവുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജ് MEDISEP നൽകും.  മൊത്തം 1920 ചികിൽസകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വരും.

 യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഗുണഭോക്താവിന് കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 ബിബിപി കവറേജിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വില, നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഡോക്ടർ, അറ്റൻഡന്റ് ഫീസ്, റൂം ചാർജുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാർജുകൾ, ഇംപ്ലാന്റ് ചാർജുകൾ, ഡയറ്ററി ചാർജുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 ബിബിപിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സാ പാക്കേജുകൾ ജനറൽ സർജറിക്കുള്ളതാണ്: 197. കാർഡിയോളജിക്ക് 168 പാക്കേജുകളും സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിക്ക് 156 പാക്കേജുകളുമുണ്ട്.  ഡെന്റൽ സർജറിക്ക് 147 ഉം ഓർത്തോപീഡിക്‌സിൽ 144 ഉം ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് 111 ഉണ്ട്.

 ബിബിപിക്ക് കീഴിലുള്ള സം അഷ്വേർഡ്.

 ഗുണഭോക്താവിന് പ്രതിവർഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.  എങ്കിൽപ്പോലും, MEDISEP-ൽ ഉൾച്ചേർത്ത ഒരു 'ഫ്ലോട്ടർ' മെക്കാനിസത്തിന് കവറേജ് 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

 എങ്ങനെയെന്നത് ഇതാ.  3 ലക്ഷം രൂപയിൽ, 1.5 ലക്ഷം രൂപ പ്രകൃതിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റ് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ വർഷവും "ഫ്ലോട്ടർ ബേസ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

 അതായത്, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആദ്യ ഘടകം ഓരോ വർഷവും അവസാനിക്കും.  ഫ്ലോട്ടർ ഘടകം, വർഷത്തിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ, പോളിസിയുടെ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.

 അതായത് ആദ്യ വർഷം ഫ്ലോട്ടർ ഘടകം ഉപയോഗിക്കാതെ വിട്ടാൽ, അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഗുണഭോക്താവിന് 4.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കുഷ്യൻ നൽകുകയും ചെയ്യും.  ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതെ വിട്ടാൽ, ഫ്ലോട്ടർ ഘടകം കൂടുതൽ കുതിച്ചുയരുകയും മൂന്നാം വർഷത്തിൽ ഗുണഭോക്താവിന് 6 ലക്ഷം രൂപ കുഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും.

 പണരഹിത സൗകര്യവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.

 മെഡിസെപ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് പണരഹിത സൗകര്യം നൽകും കൂടാതെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകും.  പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത പൊതു, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കവറേജ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 എന്നിരുന്നാലും, അംഗീകൃത ചികിത്സയുടെയും നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളോ മറ്റ് മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എംപാനൽ ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രികളിൽ ചെയ്താലും കവറേജ് നൽകും.  എന്നാൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് പണരഹിതമായിരിക്കില്ല.  പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ/പാക്കേജ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചികിത്സാ ചെലവ് ഗുണഭോക്താവിന് തിരികെ നൽകും.

 ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വരെയുള്ള 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള ചെലവുകളും (പ്രീ-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കാലയളവ്), ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള ചെലവുകളും (ആശുപത്രിയിലാക്കിയ ശേഷമുള്ള ഘട്ടം) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

 ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത അമ്മയുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവജാതശിശുക്കൾക്ക്, നിലവിലെ പോളിസി പ്ലാൻ കാലാവധിയുടെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.  നവജാതശിശുക്കളുടെ എല്ലാ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരും.

 ‘വ്യക്തമല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങളും’ ബിബിപിയുടെ പരിധിയിൽ വരും, എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക 1.5 ലക്ഷം രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.  ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആർഡിഎഐ) കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ COVID-19 പോലുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യ പാക്കേജ് നിരക്കുകൾ.

 BBP പാക്കേജിന്റെ വിലയിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: നടപടിക്രമ ചെലവ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെലവ്, റൂം ചാർജുകൾ.

 നടപടിക്രമ ചെലവുകൾ - മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷനും ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു: പ്രീ-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ, മരുന്ന്, ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, ലബോറട്ടറി അന്വേഷണങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഡോക്ടർ, നഴ്സിംഗ് ചാർജുകൾ, ഡിസ്ചാർജ് മരുന്നുകൾ, പോസ്റ്റ്-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അവലോകനം  ആവശ്യമെങ്കിൽ.

 ഇംപ്ലാന്റുകൾ - നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിപിഎ) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി പരിധി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ വില.

 റൂം നിരക്ക്: ജനറൽ വാർഡിന് 1000 രൂപ വരെ;  സെമി-പ്രൈവറ്റ് വാർഡിന് 1500 രൂപ വരെയും സ്വകാര്യ വാർഡിന് 2000 രൂപ വരെ.

 നിർദ്ദേശിച്ച പരിധി നിരക്കുകൾ രോഗി വഹിക്കണം.

 ബിബിപിക്ക് കീഴിലുള്ള ചെലവേറിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ.

 ബിബിപിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ചെലവേറിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാർഡിയോ സർജറിയിലാണ്, ഇവയിൽ മിക്കതിനും പരിധി നിരക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

 ബിബിപിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ചെലവേറിയ നടപടിക്രമം അയോർട്ടിക് സ്റ്റെന്റിങ് (സിംഗിൾ) ആണ്, ഇതിന് അംഗീകൃത നിരക്ക് 5.78 ലക്ഷം രൂപയാണ്, ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന് മുകളിലാണ്.  അധിക ചിലവ് രോഗി വഹിക്കേണ്ടി വരും.  പരമാവധി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയായ 3 ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്ന ഒരേയൊരു നടപടിക്രമമാണിത്.

 എന്നിരുന്നാലും, ഫ്ലോട്ടർ ഘടകം ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈ ചെലവ് പോലും വഹിക്കാൻ അനുവദിക്കും.  1.5 ലക്ഷം രൂപ തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷം ഉപയോഗിക്കാതെ വച്ചാൽ മൂന്നാം വർഷം രോഗിക്ക് മൊത്തം 6 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

 ഇൻട്രാക്രാനിയൽ ബലൂൺ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റെന്റിങ്ങിന്റെ പരിധി 2.03 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

 വിനാശകരമായ രോഗം

 BBP കവറേജിന് പുറമേ, ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്/ദുരന്ത നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ഒരു അധിക പാക്കേജ് MEDISEP ഉൾപ്പെടുത്തും.  വിനാശകരമായ രോഗത്തെ MEDISEP നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ദീർഘനേരം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട ഗുരുതരമായ രോഗമാണ് എന്നാണ്.  ഈ അസുഖങ്ങൾ (പ്രത്യേകതയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും) ചികിത്സയ്ക്കായി ഉയർന്ന ചിലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ തളർത്തുകയും ചെയ്യും.

 കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ, മജ്ജ/മൂലകോശം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കാൽമുട്ട് ജോയിന്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഹിപ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, ഓഡിറ്ററി ബ്രെയിൻസ്റ്റെം ഇംപ്ലാന്റ്, ഒറ്റപ്പെട്ട ഹൃദയം/ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്വാസകോശം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, ഹൃദയം-ശ്വാസകോശം/ഇരട്ട ശ്വാസകോശം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കാർഡിയാക് തെറാപ്പി പുനഃസംയോജനം എന്നിവ ദുരന്തകരമായ പാക്കേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  ഒരു ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്.

 ദുരന്ത പാക്കേജ് ചെലവ്.

 ദുരന്തപൂർണമായ പാക്കേജിന്റെ ചെലവ് നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇംപ്ലാന്റ് ചെലവുകൾ, മുറിയുടെ നിരക്കുകൾ, അന്വേഷണ ചെലവുകൾ.

 എല്ലാ പാക്കേജുകൾക്കും ഒരൊറ്റ പാക്കേജ് നിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ സീലിംഗ് നിരക്കുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അധിക ചെലവ് ഗുണഭോക്താവിന്റെ മേൽ വരും.

 ഉദാഹരണത്തിന് കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പരിധി 18 ലക്ഷം രൂപയാണ്.  വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ്.  ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം.  കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റിന് 6.39 ലക്ഷം രൂപ.  മൊത്തത്തിൽ ഇടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ്.  കൂടാതെ ഓഡിറ്ററി ബ്രെയിൻസ്റ്റം ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 18.24 ലക്ഷം രൂപ.

 എന്നിരുന്നാലും, അറ്റൻഡർ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ സങ്കീർണതകളും പാക്കേജിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും കൂടാതെ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് അധിക തുക ഈടാക്കരുതെന്ന് എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 35 കോടി രൂപയിൽ കുറയാത്ത കോർപ്പസ് ഫണ്ട് വിനാശകരമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ സംഭാവന.

 പദ്ധതിയുടെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പെൻഷൻകാരുടെ പ്രതിമാസ മൊത്ത അവകാശത്തിൽ നിന്നും 500 രൂപ കിഴിക്കും.  അതിനാൽ, ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് വാർഷിക വിഹിതം 6000 രൂപയായിരിക്കും.

 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 6000 രൂപ കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, MEDISEP നടപ്പിലാക്കാൻ ടെൻഡർ നൽകിയ ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് സർക്കാർ പ്രതിവർഷം 4800 രൂപ (ജിഎസ്ടിയും കൂടി) മാത്രമേ നൽകൂ.

 വിനാശകരമായ അസുഖങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ച 35 കോടി രൂപയുടെ കോർപ്പസ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഈ അധിക പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കും.

 ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.

 1960-ലെ നിലവിലുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ്സ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്റ് (കെജിഎസ്എംഎ) ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകാനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.  ലക്ഷം) പെൻഷൻകാരുടെ.

 എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും അദ്ധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും സേവന ജീവനക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  കൂടാതെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റ്-ഇൻ എയ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ ജീവനക്കാർ, മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് വിപ്പ്, സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ, ചെയർമാൻമാർ എന്നിവരുടെ നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫും.  ധനകാര്യ സമിതികളെയും ഗുണഭോക്താക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജീവനക്കാരെപ്പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവരും കെജിഎസ്എംഎ ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്.

 എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും LSGI-കളിൽ നിന്നും ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലെ പെൻഷൻകാരും പെൻഷൻകാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് പെൻഷൻകാർക്കും കുടുംബ പെൻഷൻകാർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

 കൂടാതെ, പുതുതായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും, പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ, അദ്ധ്യാപക, അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബവും പെൻഷൻകാരും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളും കുടുംബ പെൻഷൻകാരും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു  ഒരു നിർബന്ധിത അടിസ്ഥാനം.

 മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്കീമിൽ ചേരുന്നത് നിർബന്ധമായിരിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും, കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നത് ഐച്ഛികമാണ്.

 ഗുണഭോക്താക്കളെയും അവരുടെ ആശ്രിതരെയും കണക്കാക്കിയാൽ, MEDISEP-ൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ആകെ എണ്ണം 30 ലക്ഷത്തിലധികം വരും.

ആരൊക്കെയാണ് ആശ്രിതർ.

 പങ്കാളി.  ഗുണഭോക്താവിനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ.  കുട്ടികൾ.

 രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ഗുണഭോക്താക്കളാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്റെ മാത്രം ആശ്രിതരായി കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തും.

 ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തത്.

 സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും - കെഎസ്ആർടിസി, കെഎസ്ഇബി, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും യോഗ്യരല്ല.  മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലെയും സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷനിലെയും ജീവനക്കാരെയും പെൻഷൻകാരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒഴിവാക്കിയാലോ.

 പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒഴിവാകുകയാണെങ്കിൽ, ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിമുകളൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ശേഷിക്കുന്ന പ്രീമിയം അവഗണിക്കാം.  എന്നാൽ ബിബിപിക്ക് കീഴിലാണ് ക്ലെയിമുകൾ നടത്തിയതെങ്കിൽ, അവൾ ഗുണഭോക്താവായിരുന്ന മുഴുവൻ വർഷത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെയും പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും;  ആദ്യ വർഷം തന്നെ അവൾ പുറത്താക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, വാർഷിക പ്രീമിയമായ 6000 രൂപ മാത്രമേ അവൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുള്ളൂ.  വിനാശകരമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള 'അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് പാക്കേജിൽ' നിന്ന് അവൾ പ്രയോജനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ ഗുണഭോക്താവായിരുന്ന വർഷങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, മൂന്ന് വർഷത്തെ പോളിസി കാലയളവിന്റെ മുഴുവൻ പ്രീമിയമായ 18,000 രൂപ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും.

 ഒരു ജീവനക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താലോ.

 ഒരു ജീവനക്കാരൻ സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിൽ, സസ്‌പെൻഷനിലായ ജീവനക്കാരന്റെ ഉപജീവന അലവൻസിൽ നിന്ന് ഈ കാലയളവിലെ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കും.

 ഒരു ജീവനക്കാരൻ LWA എടുത്താലോ.

 പോളിസി കാലയളവിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കവിയാത്ത ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് അലവൻസ് ഇല്ലാത്ത അവധി (LWA) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രീമിയം മുൻകൂട്ടി അടയ്‌ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.  ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മുഴുവൻ പ്രീമിയം കുടിശ്ശികയും ഡ്യൂട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണയായി കുറയ്ക്കും.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0