വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ : 18 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ച് വാട്‌സ്ആപ്പ്. | WhatsApp Ban 18 Lack Indian Accounts in India.


 മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പരാതികൾ ചാനലിലൂടെയും ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള സ്വന്തം സംവിധാനം വഴി ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ചിൽ 18.05 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നിരോധിച്ചു.

 പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങൾ - കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു - വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ (50 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുള്ള) എല്ലാ മാസവും കംപ്ലയിൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലഭിച്ച പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും പരാമർശിക്കുന്നു.

 ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, "ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്തൽ സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് 18.05 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ 2022 മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വരെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നിരോധിച്ചു, അതിൽ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് തുടരുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു..."

 91 എന്ന ഫോൺ നമ്പർ വഴിയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

 "ഈ ഉപയോക്തൃ-സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ടിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്വീകരിച്ച ഉപയോക്തൃ പരാതികളുടെയും അനുബന്ധ നടപടികളുടെയും വിശദാംശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ദുരുപയോഗം ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ സ്വന്തം പ്രതിരോധ നടപടികളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ടിൽ പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് 1.8 ദശലക്ഷത്തിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ചു.  മാർച്ച് മാസം," ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

 മെറ്റായുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഫെബ്രുവരിയിൽ 14.26 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്.

 അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കളെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനായി വർഷങ്ങളായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മറ്റ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, വിദഗ്ധർ, പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

 597 പരാതി റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുകയും 74 അക്കൗണ്ടുകൾ 2022 മാർച്ചിൽ "നടപടി" ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

 ആകെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ, 407 എണ്ണം 'അപ്പീൽ നിരോധിക്കുന്നതിന്' ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, മറ്റുള്ളവ അക്കൗണ്ട് പിന്തുണ, ഉൽപ്പന്ന പിന്തുണ, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലാണ്.

 "ഒരു പരാതി മുമ്പത്തെ ടിക്കറ്റിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ ലഭിച്ച എല്ലാ പരാതികളോടും ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും. ഒരു പരാതിയുടെ ഫലമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് നിരോധിക്കുമ്പോഴോ മുമ്പ് നിരോധിച്ച അക്കൗണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോഴോ ഒരു അക്കൗണ്ട് 'നടപടി' ചെയ്യപ്പെടും.  "റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു.

 
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0